فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Colombia MEGAFINE PHARMA P LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت MEGAFINE PHARMA P LTD با موضوع 1-(3-HYDROXY METHYL PYRIDYL-2-)-2-PHENYL-4-METHYL PIPERAZINE (HMPPMP) (NON-STERILE DRUG SUBSTANCE INTERMEDIATE)

نام شرکت: MEGAFINE PHARMA P LTD
تاریخ ثبت : 39190
موضوع و زمینه کار : 1-(3-HYDROXY METHYL PYRIDYL-2-)-2-PHENYL-4-METHYL PIPERAZINE (HMPPMP) (NON-STERILE DRUG SUBSTANCE INTERMEDIATE)
شهر : Soacha
کشور:  Colombia
شماره تماس : 12542258
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 20463

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs