فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil FRANK B ROSS CO INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت FRANK B ROSS CO INC با موضوع ROSS CARNAUBA WAX,POWDERED, REFINED # 80 (NATURAL & SYNTHETIC WAXES)

نام شرکت: FRANK B ROSS CO INC
تاریخ ثبت : 28668
موضوع و زمینه کار : ROSS CARNAUBA WAX,POWDERED, REFINED # 80 (NATURAL & SYNTHETIC WAXES)
شهر : Joinville
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12371968
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 3239

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs